За ЕОИМБ

Кои сме ние

Ние,  учредителите  на  Сдружение  „Европейско  общество  по  интегративна медицина в България”, в качеството си на медицински специалисти,  които  познават  и  използват  конвенционалните  и алтернативни методи на лечение в своите практики, ръководени от принципа, че опазването на здравето и достойнството на пациента е най – важно за нас; като се стремим с личния си пример да изградим доверие в обществото към нашата хуманна професия, огласяваме решението си да създадем обществено значима организация за популяризиране на методите и средствата за лечение на интегративната медицина.

ЦЕЛИ на ЕОИМБ:
- Да изгражда положително лице на интегративната медицина в системата на здравеопазването в България и на всички медицински специалисти, които познават и използват тези лечебни методи;
- Да разработва стратегии, анализи и учебни програми за съвместяване на конвенционалните и алтернативни лечебни методи;
- Да обучава студенти по интегративна медицина в българските университети;
- Да насърчава развитието и прилагането на съвременни и високи технологии в сферата на интегративната медицина;
- Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование по интегративна медицина;
- Да подпомага взаимодействието между специалистите по интегративна медицина в България и страните от Европейския съюз и света;
- Да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите специалисти по интегративна медицина в Европа и в света;
- Да организира научни конференции, форуми, семинари с медицински специалисти с цел споделяне на клиничен опит;
- Да обяснява същността на интегративния подход и неговото място в съвременното лечение на заболяванията сред обществото чрез беседи, лекции, кръгли маси, предавания в медии и други прояви за широката публика;
- Да основе и управлява медицински център по интегративна медицина, където ще се осъществяват прегледи и консултации от лекари, владеещи интегративния подход в лечебния процес.