За ЕОИМБ

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ПО ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ”

 

Ние, учредителите на Сдружение „Европейско общество по интегративна медицина в България”, в качеството си на медицински специалисти, които познават и използват конвенционалните и алтернативни методиза лечение в своите практики; ръководени от принципа, че опазването на здравето и достойнството на пациента е най – важно за нас; като се стремим с личния си пример да изградим доверие в обществото към нашата хуманна професия, огласяваме решението си да създадем обществено значима организация за популяризиране на методите и средствата за лечение на интегративната медицина.

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.

(1) Сдружение „Европейско общество по интегративна медицина в България” (наричано по-нататък в текста за краткост: ЕОИМБ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЕОИМБ извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

(2) ЕОИМБ е отделно от членовете си юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на ЕОИМБ не отговарят лично за неговите задължения.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.

(1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието „Европейско общество по интегративна медицина в България”, което може допълнително да се изписва и на латиница “European Society of Integrative Medicine in Bulgaria”.

(2) Всяко писмено изявление от името на ЕОИМБ съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

ІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.3.

(1) ЕОИМБ изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на Управителния съвет или специално упълномощени лица – Координатори на проекти.

 

(2) По съдебни спорове между ЕОИМБ и неговите органи, то може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

 

ІV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.4.

(1) Седалището на ЕОИМБ е в град София.

(2) Адресът на управление на ЕОИМБ е област София-град, община Столична, град София, п.к. 1202, бул. „Христо Ботев” 122, партер

 

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.5. Съществуването на ЕОИМБ не е ограничено със срок.

 

VІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл.6. ЕОИМБ осъществява дейност в частна полза, съгласно действащото българско законодателство и разпоредбите на този Устав.

 

VІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Основни цели на ЕОИМБ са:

·        Да изгражда положително лице на интегративната медицина в системата наздравеопазването в България и на всички медицински специалисти, които познават иизползват тези лечебни методи;

·        Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български ичуждестранни органи и организации;

·        Да разработва стратегии, анализи и учебни програми за съвместяване на конвенционалните и алтернативнилечебни методи;

·        Да обучава студенти по интегративнамедицина в българските университети;

·        Да дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за лечебната дейност и политиката по здравеопазване в България;

·        Да подпомага държавните институции при изграждане и промяна в нормативната уредба, касаещаприлагането на методите на интегративната медицина в България;

·        Да участва в разработването и прилагането на медицинските стандартиза интегративна медицина сред своите членове, както и на други приложими стандарти за качество и ефективност на лечението;

·        Да се противопоставя на незаконни и неправилни действия или бездействия от страна на юридическите и физическите лица, държавни и общински органи и институции, засягащи прилагането на методите на интегративната медицина;

·        Да изработва анализи и дава мнение за остойностяване на труда на прилагащите методите на интегративната медицина, които да предлага на обществото и държавата за въвеждане в България;

·        Да насърчава развитието и прилагането на съвременни и високи технологии в сферата на интегративната медицина;

·        Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование по интегративна медицина;

·        Да изнамира, уеднаквява, предлага и прилага съвременни методи за опазване на околната среда, при прилагане методите на интегративната медицина;

·        Да насърчава комуникацията, контактите и съвместните проекти в системата на здравеопазването, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на различните видове специалисти, прилагащи интегративните методи за лечение;

·        Да подпомага взаимодействието между специалистите по интегративна медицина в България и страните от Европейския съюз и света;

·        Да създава условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите специалисти по интегративна медицина в Европа и света.

·        Да поддържа партньорски отношения и взаимодействия с подобни структури встрани от Европа и други държави посвета;

·        Да организира научни конференции, форуми, семинари с медицински специалисти сцел споделяне на клиничен опит;

·        Да обяснява същността на интегративния подход и неговото място в съвременнотолечение на заболяванията сред обществото чрез беседи, лекции, кръгли маси, предавания в медии и други прояви за широката публика;

·        Да основе и управлява медицински център по интегративна медицина, където ще се осъществяват прегледи и консултации от лекари, владеещи интегративния подход в лечебния процес.

 

Чл.8. Средствата за постигане на целите на ЕОИМБ са:

 •Организира семинари, срещи, кръгли маси, конференции, масови прояви – фестивали, концерти, представления, симпозиуми и конкурси в България и чужбина и др.

•Създава условия за организиране, финансиране и осъществяване на конкретни образователни, екологични, изследователски и помощни програми и инициативи за улесняване и насърчаване на професионалния обмен между медицинските и немедицинските специалисти;

•Изготвя концепции и участва в проекти за подобряване на социалния, икономически и административен климат в България;

•Предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и институции по проблемите лечението и опазване здравето на пациентите;

•Като представител на своите членове и изразител на интересите на медицинските специалисти, прилагащи методите на интегративната медицина, участва в настоятелствата на университетите в България;

•Създава и поддържа контакти с физически и юридически лица от страната и чужбина, осъществяващи дейности, сходни с тези на ЕОИМБ;

•Организира национални и международни работни срещи по проблемите, предмет на дейността, във връзка с осъществяване целите на ЕОИМБ;

•Изучава и популяризира общественото мнение, създава близки ползотворни контакти с медиите;

•Набира средства за финансиране проектите и програмите, насочени към осъществяване целите на ЕОИМБ;

•Насърчава, финансира и издава подходяща литература, включително интернет-базирани публикации, в съответствие с целите и идеите на ЕОИМБ;

•Поддържа информационна база с данни на членовете на сдружението;

•Извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода за постигане на определените в Устава цели.

 

Чл.9. Предметът на дейност на ЕОИМБ обхваща всички незабранени от закона дейности в областта на лечебната практика, медицинското образование и наука, включително осъществяването на допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите й, и подчинена на действащите нормативни актове, режим на разрешения, регистрация и т.н. за съответния вид дейност, приходите от която се използват за постигане на целите в чл.7. от Устава, както следва:

•Организиране и провеждане на консултации, семинари, срещи, кръгли маси, симпозиуми, конференции, конгреси, форуми, школи, лагери, работни срещи, масови прояви – фестивали, концерти, представления и конкурси и други за развитието и решаването на практически и организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи на ЕОИМБ;

•Рекламна и издателска дейност, съставяне, издаване и разпространяване на специализирани помагала и други печатни, аудио-видео и мултимедийни носители във връзка с основните цели на ЕОИМБ;

•Организиране на концерти, изложби и медийни изяви и други мероприятия, съобразно целите на ЕОИМБ;

•Организиране и провеждане на културни, спортни, художествени и бизнес мероприятия, свързани с основните цели и задачи на ЕОИМБ;

•Финансиране на проекти на трети лица – физически и юридически;

•Оценяване и препоръчване на дейността на фирми, разкрили и експлоатиращи центрове за лечение чрез интегративна медицина, за съответствие с медицинските стандарти по интегративна медицина и приложимите европейски и международни стандарти за качество на услугите;

•Изготвяне на предложения до съответните институции и органи за квалификационни характеристики на специалистите по интегративна медицина;

•Издаване на препоръки на своите членове за тяхната дейност пред трети лица;

•При покана участва със свои представители при обсъждане на учебни планове и програми за основно и следдипломно обучение на лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи, както и немедицински специалисти, полагащи грижи за пациенти.

•Консултантска дейност, включително с местни и чуждестранни партньори в областта на интегративната медицина, лечебната практика, регулацията, медицинското и фармацевтичното образование и наука, здравеопазването, екологията и бизнеса.

 

VІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.10.

(1) Членуването в ЕОИМБ е доброволно.

(2) Членовете на ЕОИМБ са редовни, асоциирани и почетни.

(3) Редовен член на ЕОИМБ може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

(4) Асоциирани членове на ЕОИМБ могат да бъдат:

1.лица по смисъла на чл.10 ал.(3), които не са приети за редовни членове;

2.творчески и професионални съюзи, браншови организации.

3.български и чуждестранни съюзи, обединения, асоциации, съсловни организации и други подобни;

4.учебни заведения, държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на ЕОИМБ.

(5) Почетни членове на ЕОИМБ са физически лица, наградени от Управителния съвет с почетния знак на ЕОИМБ за особени заслуги към дейността на ЕОИМБ.

(6) Учредителите на ЕОИМБ са по право редовни членове на сдружението.

(7) Всички членове трябва да заявят, че приемат Устава и изразяват готовност да работят за целите на ЕОИМБ.

(8) В ЕОИМБ не могат да членуват политически партии и сдружения.

Чл. 11

(1) Член на ЕОИМБ се приема след подаване на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава. Приемането на членове се осъществява съгласно Правилник за приемане на членове, утвърден от Управителния съвет.

(2) Кандидатурите за членство се разглеждат на най-близкото редовно събрание на Управителния съвет.

(3) Редовни членове се приемат с решение на Управителния съвет по препоръка на най-малко трима редовни членове, които не са членове на Управителния съвет, освен ако те са едновременно и от кръга на Учредителите. За редовно членство могат да кандидатстват само асоциирани членове.

(4) Асоциирани членове се приемат с решение на Управителния съвет, като кандидатите прилагат доказателства за основание за членство.

(5) Условията и редът за възникване и прекратяване на почетно членство се регламентират от Правилника за приемане на членове.

(6) Датата на възникване на членственото правоотношение по предходните алинеи е датата на решението на Управителния съвет.

(7) Управителният съвет има право да откаже приемане на препоръчан по ал.(3) кандидат, за което уведомява писмено кандидата и препоръчалите го членове. В решението се посочват евентуалните допълнителни изисквания към кандидата.

Чл. 12.

(1) Редовните членове, лично или чрез своите законни представители, имат право:

 1.да участват в работата на Общото събрание и в провеждането на други мероприятия на ЕОИМБ;

2.да избират и да бъдат избирани в органите на ЕОИМБ, с изключение на Съвета на учредителите;

3.да бъдат информирани за дейността на сдружението, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и да получават периодичните издания на ЕОИМБ;

4.да се ползват от имуществото на сдружението, както и от резултатите от дейността по ред, определен от Управителния съвет;

5.да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност;

6.да се ползват от социалните придобивки, осигурявани от ЕОИМБ;

7.да напускат доброволно ЕОИМБ;

(2) Асоциираните и почетните членове имат същите права като редовните членове, с изключение на правото да гласуват на Общото събрание и правото да дават препоръки за пълноправно членство. Ограничението не важи за членове на Съвета на учредителите, ако са били избрани за почетни членове на ЕОИМБ.

Чл.13. Членовете на ЕОИМБ са длъжни:

1.Да спазват разпоредбите на този Устав;

2.да информират Управителния съвет за настъпили промени в обстоятелствата от значение за ЕОИМБ;

3.Да плащат редовно членски внос, размерът на който се определя с решение на Общото събрание, съответно на Управителния съвет. Почетните членове не заплащат членски внос.

4.Да участват в Общото събрание и в органите, в които са избрани, освен когато уважителни причини възпрепятстват това;

5.Да изпълняват решенията на органите на ЕОИМБ;

6.Да участват в дейността на ЕОИМБ и да работят за осъществяване на целите й;

7.Да издигат авторитета на ЕОИМБ, да помагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят.

Чл.14.

(1) Членствените правоотношения възникват при:

1.приемане;

2. вливане на други сродни структури (юридически лица с нестопанска цел) в ЕОИМБ.

(2) При вливане членовете на вливащата се организация стават членове на ЕОИМБ, съгласно общите условия за членство.

(3) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.15.

(1) Членството в ЕОИМБ се прекратява:

 1.С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;

2.Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, съответно с прекратяване на юридическото лице при липса на правоприемство, на член на ЕОИМБ;

3.С изключването;

4.При отпадане, поради неплащане на членски внос в определения срок и/или неизпълняване на някое от условията за членство;

5.При прекратяване на ЕОИМБ;

(2) Прекратяването на членството по ал.1 т.1 се зачита от деня на завеждане на писменото заявление в деловодството на ЕОИМБ.

(3) Прекратилите членството си и изключените от ЕОИМБ нямат право да изискват обратно внесените от тях вноски.

Чл.16. Член на ЕОИМБ може да бъде изключен с решение на Съвета на учредителите по предложение на Управителния съвет, когато нарушава предвидените в този Устав задължения, както и когато извърши други действия или бездействия, които правят по-нататъшното му членство в ЕОИМБ несъвместимо. Изключен член на ЕОИМБ може да бъде приет отново за член най-малко две години след изключването му, по реда за приемане на нов член.

Чл.17. Членски внос

(1) Членският внос в ЕОИМБ е годишен. Той е два вида – основен и допълнителен.

(2) Размерът на основния членски внос се определя от Общото събрание. При необходимост и според обема и характера на ползваните от всеки конкретен член услуги, Управителният съвет може да определи допълнителен членски внос за всеки конкретен случай.

(3) Членовете на ЕОИМБ са длъжни да плащат основния членски внос най-късно до датата, определена с решение на Управителния съвет. Членският внос се плаща само и единствено по банков път. Управителният съвет задължително осигурява своевременно известяване на всеки член на ЕОИМБ за срока, до който членският внос трябва да бъде заплатен за следващите дванадесет месеца. Известяването се извършва не по-късно от един месец преди изтичането на срока за членство, чрез публикация на интернет страницата на ЕОИМБ, писмо с обратна разписка, факс, електронна поща, телефонен разговор или лично, като валидно еуведомяване по един от посочените начини.

 

ІХ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18.

(1) Върховен орган на ЕОИМБ е Общото събрание.

(2) управителен орган на ЕОИМБ е Управителният съвет.

(3) представителен орган на ЕОИМБ е Председателят на Управителния съвет.

(4) оперативен орган на ЕОИМБ е Координаторът на проект.

(5) надзорен орган на ЕОИМБ е Съветът на учредителите.

 

Х. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19.

(1) Общото събрание се състои от всички членове на ЕОИМБ. Членът-юридическо лице участва в Общото събрание чрез свой представител – физическо лице. То удостоверява това си качество с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно документ за актуална регистрация на юридическото лице.

(2) Когато представляващият юридическо лице е възпрепятстван да присъства лично, той може да изпрати на Общото събрание свой пълномощник. Пълномощникът се допуска да участва в Общото събрание само след като представи валидно нотариално-заверено пълномощно от представляващия и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Един пълномощник може да представлява най-много един член на Общото събрание.

(3) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл.20. Права на Общото събрание:

(1). Общото събрание:

1.      Изменя и допълва Устава;

2.      Приема актове по дейността на ЕОИМБ;

3.      Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4.      Взема решение за членуване или за прекратяване на членството на Сдружение “Европейско общество по интегративна медицина в България” в други организации;

5.      Взема решение за преобразуване или прекратяване на ЕОИМБ;

6.      Приема основните насоки и програма за дейността на ЕОИМБ;

7.      Приема бюджета на ЕОИМБ;

8.      Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9.      Отменя решенията на другите органи на ЕОИМБ, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му, с изключение на решенията на Съвета на учредителите;

10. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав;

11. Определя размера на основния годишен членски внос;

(2). Правата по ал.1 т. 1, 3, 6, 8, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на ЕОИМБ.

Чл.21. Общото събрание заседава най-малко един път в годината.

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на ЕОИМБ в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на ЕОИМБ по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в сайта на сдружението и се изпраща на електронните адреси на членовете на ЕОИМБ, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Към датата на обнародване на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на ЕОИМБ и се предоставят на всеки член при поискване.

Чл.22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

Чл.23.

(1) Заседанието на Общото събрание се открива от Председателя на ЕОИМБ или от упълномощен негов заместник, и под негово ръководство се избират работни органи на събранието: секретари на събранието, протоколчици и помощни комисии, които са предложени от Управителния съвет или от самото Общо събрание. Всички органи на събранието се избират с явно гласуване.

(2) На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички решения и изборни резултати. Протоколът се подписва от председателстващите Общото събрание и от протоколчиците. Членовете на помощните комисии на Общото събрание подписват тази част от протокола, в която са осъществили дейността си.

Чл.24

(1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.20 ал.(1) т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на ЕОИМБ.

(2). Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл.25. Общото събрание може да бъде проведено и неприсъствено, чрез гласуване с електронен подпис от членовете с право на глас, по предварително обявен дневен ред и с предварително подготвен проект за решения. В поканата за Общото събрание в този случай освен изискуемите атрибути, съгласно Чл.21 ал.(2) от този Устав, се определят още електронното средство и начин, по който ще се проведе гласуването, и началния и крайния час на процедурата, през която членовете могат да изразят по електронен път вота си със „За”, „Против” и „Въздържал се”. Решенията, взети неприсъствено чрез електронно гласуване, се протоколират от Управителния съвет, като към протокола се прилага списък на участвалите членове и разпечатка на подадените от тях гласове в едно с електронните подписи към тях, а електронните изявления се съхраняват на подходящ носител в продължение на пет години.

Чл.26.

(1)  Решенията, взети от Общото събрание, са задължителни за другите органи на ЕОИМБ.

(2)  В срок от един месец от узнаването на решение от Общото събрание, Съветът на учредителите има право да наложи вето. Решение, на което е наложено вето от Съвета на учредителите, се обезсилва.

(3)  Общото събрание не може да взема решения относно състава на Съвета на учредителите.

 

ХІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.27.

(1) Управителният съвет се състои от три /3/ физически лица редовни членове и две /2/ физически лица резервни членове. Всички членове на Управителния съвет (редовни и резервни) трябва да са предложени от членове на ЕОИМБ и да отговарят на изискването по чл.10 ал.(3) от този Устав. Управителният съвет не може да включва повече от един представител на който и да е член на ЕОИМБ. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Управителния съвет.

(2) Мандатът на членовете на Управителният съвет е пет (5) години. Един член на ЕОИМБ не може да бъде избран за член на Управителния съвет за повече от два последователни мандата.

(3) Възпрепятстваните да участват редовни членове на Управителния съвет, до отпадане на пречката, съответно до провеждане на следващото общо събрание, се заместват от резервните членове по низходящ ред на спечелените гласове от проведените избори. Резервните членове заместват председателя на Управителния съвет само в качеството им на членове на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет:

 1.управлява ЕОИМБ;

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.взема решения за разпореждане с имуществото на ЕОИМБ при спазване изискванията на Устава;

4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на ЕОИМБ;

6.определя реда и организира извършването на дейността на ЕОИМБ, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7.определя седалището и адреса на ЕОИМБ;

8.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган на ЕОИМБ;

9.свиква Общото събрание;

10.взема решения за сключване на договори с физически и юридически лица;

11.търси възможности за осигуряване на допълнителни приходоизточници;

12.приема правилник за вътрешния ред, тарифи и други документи, касаещи дейността на ЕОИМБ;

13.взема решение за стартирането и прекратяването на всеки проект на ЕОИМБ;

14.взема решения за разкриване на помощни и стопански дейности;

15.съхранява документацията на ЕОИМБ;

16.констатира обстоятелствата по неплащане на членски внос от член на ЕОИМБ;

17.определя размера на допълнителния членски внос за всеки конкретен случай;

Чл.28.

(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет на ЕОИМБ най-малко четири пъти в календарна година с писмена покана. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от редовните му членовете. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите редовни членове на Управителния съвет.

(2) Поканата за заседанието задължително посочва датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието, както и предложение за дневен ред. Поканата се изпраща седем (7) дни преди датата на заседанието. В изключителни случаи заседанието може да се свика от Председателя в срок от 24 часа, като уведомяването може да стане по телефон, факс, електронна поща или лично.

(3) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а при отсъствието му заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(4) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от редовните му членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите редовни членове, а решенията по чл. 27 ал.(4), т. 3, 5 и 6 и чл. 39, ал. 2 – с мнозинство 2/3 (две трети) от всички редовни членове. Присъстващите на заседанието резервни членове нямат право на глас, освен когато са привлечени да заместват редовни членове на съвета.

(6) По предложение на Председателя, в изключителни случаи, Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

ХІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.29. Председателят на Управителния съвет на ЕОИМБ:

 1. е физическо лице, избрано от Общото събрание за член на Управителния съвет;

2. се избира от членовете на Управителния съвет;

3. представлява ЕОИМБ, както и определя обема на представителната власт на Координаторите на проекти;

4. изпълнява решенията на Управителния съвет;

5. разпорежда се с имуществото на ЕОИМБ при спазване изискванията на Устава и решенията на Управителния съвет;

6. определя щата на ЕОИМБ;

7. назначава и освобождава Координаторите на проекти;

8. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на ЕОИМБ;

9. сключва договори с физически и юридически лица;

10. отчита дейността си пред Управителния съвет.

Първият

 

ХІІІ. КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ

Чл.30. Координаторът на проект:

 1.се назначава и освобождава от Председателя на Управителния съвет на ЕОИМБ. Той може да не е член на сдружението;

2.може да представлява Сдружение “Европейско общество по интегративна медицина в България” пред трети лица – държавни, общински, обществени и частни организации (вкл. банки) по конкретния проект и съгласно пълномощията, дадени му от Председателя;

3.ръководи текущата дейност на ЕОИМБ по съответния проект и носи отговорност за това пред Председателя на Управителния съвет;

4.изготвя, актуализира и предлага промени в проекта от името на ЕОИМБ пред трети лица;

5.разпорежда се със бюджета и банковите сметки на проекта от името на Сдружение “Европейско общество по интегративна медицина в България”, когато Председателят на Управителния съвет изрично го е упълномощил за това;

6.търси възможности за осигуряване на допълнителни приходоизточници по проекта;

7.отчита дейността си пред Председателя на Управителния съвет;

8.предлага на Председателя на Управителния съвет сключване и прекратяване на трудовите договори със служителите по проекта;

9.предлага на Управителния съвет, във връзка с проекта, сключване на договори с физически и юридически лица;

10.Води административната дейност на проекта;

11.Подготвя конкурси, заповеди, длъжностни характеристики;

12.Носи материална отговорност за предоставеното му от ЕОИМБ имущество и отговаря за изразходването на средствата по проекта;

13.По решение на Председателя на Управителния съвет, могат да му се възлагат и други функции.

Чл.31. Членовете на Управителния съвет и членовете на ЕОИМБ подкрепят Координатора на проект в ежедневната му работа, помагат му да израства като организационен експерт без да се намесват в компетенциите му.

 

ХІV. СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.32

(1)  Съветът на учредителите се състои от лицата, подписали Учредителния протокол на Европейското общество по интегративна медицина в България.

(2)  Членовете на Съвета на учредителите са редовни членове на ЕОИМБ.

(3) Съветът на учредителите на ЕОИМБ:

1.осъществява надзор върху дейността на органите на сдружението в съответствие с Устава и целите на ЕОИМБ;

2. в срок от един месец от узнаването, може да наложи вето върху решенията на органите на ЕОИМБ. Решение, на което е наложено вето от Съвета на учредителите, се обезсилва. Съветът на Учредителите винаги може да вземе решение вместо съответния орган на ЕОИМБ;

3. Изключва членове на ЕОИМБ.

Чл.33.

(1) Съветът на учредителите може да се свиква на заседание от всеки негов членс писмена покана.

(2) Поканата за заседанието задължително посочва датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието, както и предложение за дневен ред. Поканата се изпраща най-малко седем (7) дни преди датата на заседанието на физическия и/или електронния адрес на членовете на съвета.

(3) Заседанието на Съвета на учредителите се ръководят от члена, който го е свикал.

(4) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието и още двама членове на Съвета на учредителите, присъствали на заседанието.

(5) Съветът на учредителите може да взема решение, ако на заседанието му присъстват поне 2/3 от членовете му. Решенията се вземат с единодушие от присъстващите.

(6) Съветът на учредителите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на съвета.

 

ХV. ИМУЩЕСТВО

Чл.34. Имуществото на ЕОИМБ се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, акции, ценни книжа, вземания, както и други права, регламентирани от закона.

Чл.35. Източници на средства на ЕОИМБ са допълнителната стопанска дейност, свързана с предмета на основна дейност на ЕОИМБ и предвидена в настоящия Устав, осъществявана при условията и по реда, определен по действащото законодателство, членски внос, дарения, завещания и помощи от физически и юридически лица, приходи от имуществото на ЕОИМБ, спонсорство и финансиране от източници в страната и от чужбина по проекти и програми за постигане поставените цели и задачи.

Чл.36. ЕОИМБ може да разходва имущество и осъществява дейности, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени в този Устав.

Чл.37. ЕОИМБ извършва допълнителна стопанска дейност, съобразно предмета на основна дейност, пряко свързана с целите и задачите му